Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home NV Kế Toán

Đề thi Kế toán VietinBank 2010

Môn nghiêp vụ:
Câu 1: Bạn hiểu thế nào về chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ?
Câu 2: Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán là gì? Ý nghĩa của vệc xây dựng quy trình kế toán?
Câu 3: Câu trả lời đúng sai  và giải thích:

1, Trong thời gian cho thuê, tài sản cố định cho thuê tài chính vẫn thuộc sở hữu của công ty cho thuê tài chính nên công ty tài chính vẫn phải trích khấu hao.
2, Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại phải được xây dựng theo quy định về hệ thống tài khoản doanh nghiệp do bộ tài chính ban hanh.
Câu 4:
Trích báo cáo kết quả kinh doanh của NHTM ABC năm n-1 và năm n:
- Lợi nhuận trước thuế: .........
- Thuế thu nhập:...........
- Lợi nhuận sau thuế: .........
Bảng cân đối kế toán
- Tổng tài sản: A
- Vốn cổ phần: ..............
- Lợi nhuận chưa phân phối: ..........
- Tổng vốn và các quỹ khác: ........
- Tổng nguồn vốn: A...
Tính ROE năm n-1 và năm n? Từ đó cho biết ý nghĩa?
Câu 5: Để giảm thiểu rủi ro hệ thống (rủi ro của toàn bộ nền kinh tế) thực hiện đa dạng hóa các khoản đầu tư. Đúng hay sai? Giải thích?
Câu 6:Đúng hay sai? Tại sao?

Thi logic
: 35 câu -30 phút - 7 trang

Thi tiếng Anh :1 bài chọn đáp án đúng nhất (15 câu), 1 bài đọc hiểu rồii chọn đáp án đúng liên quan đến bài đọc, 1 bài điền từ (cho 1 đoạn văn có 10 chỗ phải điền), 1 bài viết lại câu giữ nguyên ý của câu đã cho (5 câu) và 1 bài viết lại câu theo từ gợi ý ( 5 câu) (Hỏi về tiếng anh chuyên ngành tài chính nhiều). Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus